Đây là bảng tham khảo. Trang Web ở đây.

0 Original
on
ne ... que
voit
bien
avec le cœur
E or F
1 Long 2000-1 người ta
chỉ
nhìn thấy
thật rõ
bằng trái tim mình
F
2 Long 2000-2 người ta
chỉ
nhìn thấy
thật rõ
bằng trái tim mình
F
3 Đại 2005 người ta
chỉ
thấy

với cả trái tim
F
4 Giáng ND người ta
chỉ
nhìn thấy

với trái tim
F
5 Lạc ND người ta
chỉ
nhìn thấy
thật rõ ràng
bằng trái tim
F

 

Back to Top