Harry Potter in Chinese, Japanese & Vietnamese Translation

Home > Names of People and Places >

 

 

Names of Critters & Pets in the Chinese, Japanese, and Vietnamese translations of Harry Potter

 

(For the romanisation of Chinese and Japanese, see Transliteration. To understand the writing systems of CJV, see Writing Systems.)

 

 

Note: Vietnamese transliterations are taken from footnotes, not the main text.

 

MAGICAL CRITTERS
English
Mainland
Taiwan
Japanese
Vietnamese
Norbert 诺伯
Nuòbó
蘿蔔
Luóbo
ノーバート
Nōbāto
Norbert
(Nô-be)
Fluffy 路威
Lùwēi
毛毛
Máomáo
フラッフィー
Furaffii
Fluffy
(Phơ-lớp-phi)
Buckbeak 巴克比克
Bākèbǐkè
巴嘴
Bā-zuǐ
バックビーク
Bakkubiiku
Buckbeak
(Bấc-bích)
Fawkes 福克斯
Fúkèsī
佛客使
Fókèshǐ
フォークス
Fōkusu
Fawkes
(Phóc)
Aragog 阿拉戈克
Ālāgēkè
阿辣哥
Ā-là-gē
アラゴグ
Aragogu
Aragog
(A-ra-gốc)
Nagini 纳吉尼
Nàjíní
娜吉妮
Nàjínī
ナギニ
Nagini
Nagini

 

PETS
English
Mainland
Taiwan
Japanese
Vietnamese
Mrs Norris 洛丽丝夫人
Luòlìsī fūrén
拿樂絲太太
Nálèsī tàitài
ミセス・ノリス
Misesu Norisu
bà Norris
(bà Nô-rít)
Hedwig 海德薇
Hǎidéwēi
嘿美
Hēiměi
ヘドウィグ
Hedowigu
Hedwig
(Hết-quịt)
Pigwidgeon (Pig) 朱薇琼 (小猪)
Zhū-wēi-qióng (Xiǎo-zhū)
豬水鳧 (小豬)
Zhū-shuǐfú (Xiǎo-zhū)
ピッグウィジョン (ピッグ)
Piggu-wijon (Piggu)
Pigwidgeon
(Píc-guýt-giần)
or
Heo-Vịt-trời (Heo)
Errol 埃罗尔
Aīluó'ěr
愛落
Aìluò
エロール
Erōru
Errol
(Ê-ron)
Hermes 赫梅斯
Hèméisī
赫密士
Hèmìshì
ヘルメス
Herumesu
Hermes
(Hẹc-mét)
Crookshanks 克鲁克山
Kèlǔkèshān
歪腿
Wāi-tuǐ
クルックシャンクス
Kurukkushankusu
Crookshanks
(Cờ-rúc-sanh)
Scabbers 斑斑
Bānbān
斑斑
Bānbān
スキャバーズ
Skyabāzu
Scabbers
(Xcap-bờ)
Trevor 莱福
Láifú
吹寶
Chuībǎo
トレバー
Torebā
Trevor
(Tre-vo)
Fang 牙牙
Yáyá
牙牙
Yáyá
ファング
Fangu
Fang
(Phang)

 

arrow up