Harry Potter in Chinese, Japanese & Vietnamese Translation

Home > Passages >

 

 

The Golden Egg's Clue (Book 4)

 

The hint for the second task in Harry Potter and the Goblet of Fire was contained in the golden egg that Harry took from the Hungarian Horntail in the first task. When he first opened the egg, all Harry heard was a loud and screechy wailing. Thanks to help from Cedric Diggory and Moaning Myrtle, Harry finally managed to listen to what the egg said, by opening it under the water in the Prefect's bathroom (Book 4 Chapter 25). The egg's hint came as a chorus of eerie voices, the song of the Merpeople, singing the words below.

When Harry went into the lake in order to rescue Ron, he had the opportunity to hear a reprise of the clue as the Merpeople warned that time was passing quickly (see below):

English

Come seek us where our voices sound,
We cannot sing above the ground,
And while you're searching, ponder this:
We've taken what you'll sorely miss,
An hour long you'll have to look,
And to recover what we took,
But past an hour - the prospect's black
Too late, it's gone, it won't come back.

(Mer-song in the lake):

An hour long you'll have to look,
And to recover what we took...,
... your time's half-gone, so tarry not
Lest what you seek stays here to rot....

The English is in rhymed, metered verse. The two Chinese translators actually make the lines rhyme -- the Taiwanese translator uses the same rhyme throughout. But reproducing the sing-song meter of the English proves an insurmountable challenge: even in the Chinese versions, the lines are of widely varying lengths.

As a point of translation, the main difficulty is the rendition of the 'what' construction in 'what you'll sorely miss' and 'what we took'. This relative clause construction can be paraphrased as 'that which'. However, this is a vague construction that doesn't actually spell a noun out. It could be interpreted as meaning 'the thing that we took', but in fact it is vaguer than that because 'thing' is not spelt out. Rowling takes advantage of this vagueness to surprise us when we find that what the Merpeople took was not things but people.

The problem of translation is how to be equally vague in a foreign language. See the notes below to find out how the translators deal with this problem.

Chinese (Mainland)

寻找我们吧,在我们声音响起的地方,
我们在地面上无法歌唱。
当你搜寻时,请仔细思量:
我们抢走了你最心爱的宝贝,
你只有一个钟头的时间,
要寻找和夺回我们拿走的物件,
过了一小时便希望全无,
它已彻底消逝,永不出现。

(Mer-song in the lake):

只有一个钟头的时间,
要寻找和夺回我们拿走的物件……
…别再拖延,时间已过去一半,
以免你寻找的东西在这里腐烂…

Xúnzhǎo wǒmen ba, zài wǒmen shēngyīn xiǎngqǐ de dìfang,
Wǒmen zài dìmiàn-shàng wúfǎ gēchàng.
Dāng nǐ xúnzhǎo shí, qǐng zǐxì sīliang:
Wǒmen qiǎng zǒu le nǐ zuì xīn'ài de bǎobèi,
Nǐ zhǐ yǒu yī-ge zhōngtóu de shíjiān,
Yào xúnzhǎo hé duóhuí wǒmen ná zǒu de wùjiàn,
Guò le yī xiǎoshí biàn xīwàng quánwú,
Tā yǐ chèdǐ xiāoshì, yǒng bù chūxiàn.

Zhǐ yǒu yī-ge zhōngtóu de shíjiān,
Yào xúnzhǎo hé duóhuí wǒmen ná zǒu de wùjiàn...
Bié zài tuōyán, shíjiān yǐ guòqù yībàn,
Yǐ miǎn nǐ xúnzhǎo de dōngxi zài zhèli fǔlán...

The Mainland Chinese translator translates the 'what' construction as follows:

Chinese (Taiwan)

前來尋找我們,到我們嗓音清晰的地方,
我們無法在陸地上面歌唱,
當你搜尋時,請仔細思量:
我們奪走你最不捨的珍藏,
你必須在一個鐘頭內四處尋晃,
並讓我們奪去的事物重返故鄉,
但過了一個鐘頭——前途將黯淡無光,
時機已晚,它將遠去,永不再回到你的身旁。

(Mer-song in the lake):

你必須在一個鐘頭內四處尋晃,
並讓我們奪去的事物重返故鄉…
…你的時已去掉一半,別再拖延遊蕩
以免你尋找的東西在這裡腐爛身亡…

Qiánlái xúnzhǎo wǒmen, dào wǒmen sǎngyīn qīngxī de dìfang,
Wǒmen wúfǎ zài lùdì shàngmiàn gēchàng,
Dāng nǐ sǎoxún shí, qǐng zǐxì sīliang:
Wǒmen duó zǒu nǐ zuì bú shě de zhēncáng,
Nǐ bìxū zài yī-ge zhōngtóu nèi sìchù xúnhuàng,
Bìng ràng wǒmen duóqù de shìwù chóngfǎn gùxiāng,
Dàn guò le yī-ge zhōngtóu -- qiántú jiāng àndàn wúguāng,
Shíjī yǐwǎn, tā jiāng yuǎn qù, yǒng bú zài huídào nǐ de shēnpáng.

Nǐ bìxū zài yī-ge zhōngtóu nèi sìchù xúnhuàng,
Bìng ràng wǒmen duóqù de shìwù chóngfǎn gùxiāng...
Nǐ de shí yǐ qùdiào yībàn, bié zài tuōyán yóudàng
Yǐ miǎn nǐ xúnzhǎo de dōngxi zài zhèli fǔlàn shēnwáng ...

The Taiwanese translator's rendition of the 'what' clauses has been rather badly affected by the attempt to create a rhyme scheme. The need to find words ending in ang results in a couple of very broad translations.

Japanese

探しにおいで 声を頼りに
地上じゃ歌は 歌えない
探しながらも 考えよう
われらが捕らえし 大切なもの
探す時間は 一時間
取り返すべし 大切なもの
一時間その後は——もはや望みはありえない
遅すぎたなら そのものは もはや二度とは戻らない

(Mer-song in the lake):

探す時間は 一時間
取り返すべし 大切なもの…
…時間は半分 ぐずぐずするな
求めるものが 朽ち果てぬよう…

Sagashi ni oide   koe o tayori ni
Chijō ja uta wa   utaenai
Sagashi-nagara mo   kangaeyō
Warera ga toraeshi   taisetsu na mono
Sagasu jikan wa   ichi-jikan
Torikaesu beshi   taisetsu na mono
Ichi-jikan sono nochi wa -- mohaya nozomi wa arienai
Ososugita nara   sono mono wa   mohaya nido to wa modoranai


Sagasu jikan wa   ichi-jikan
Torikaesu beshi   taisetsu na mono
...Jikan wa hanbun   guzuguzu suru na
Motomeru mono ga   kuchihatenu yō...

The Japanese translator is somewhat more successful in translating the 'what' clause thanks to the existence in Japanese of a reasonably vague and appropriate word. The key expression that is used is:

Vietnamese

Tìm chúng tôi ở nơi nghe được tiếng chúng tôi
Chúng tôi không thể hát lên trên mặt đất
Và khi tìm kiếm, các bạn hãy cân nhắc điều này:
Chúng tôi lấy đi cái mà bạn sẽ nhớ ghê lắm
Một tiếng đồng hồ dài bạn sẽ phải tìm
Và phục hồi cái mà chúng tôi đã lấy
Nhưng nếu quá một tiếng đồng hồ - viễn cảnh sẽ đen tối
Quá trễ, nó sẽ mất, nó sẽ không trở lại.

(Mer-song in the lake)

Một tiếng đồng hồ dài bạn sẽ phải tìm
Và phục hồi cái mà chúng tôi đã lấy…
…đã hết một nửa thời gian của bạn rồi, cho nên đừng nấn ná
…kẻo cái mà bạn tìm kiếm sẽ mục rữa ở nơi đây

To translate the 'what' construction, the Vietnamese translator uses a word meaning 'thing':

While it has connotations of being a 'thing' as in English, cái is somewhat more abstract than the English noun 'thing' and is also used in expressions approximating to 'that which'.

arrow up