Harry Potter in Chinese, Japanese & Vietnamese Translation
envelope

 

Encyclopaedia of Toadstools

 

 

Chinese (Mainland)
毒菌大全
Dújūn dàquán
毒菌 dújùn = 'poison fungi'.
大全 dàquán = 'large complete' = 'compendium'.
The Complete Poisonous Fungi
Chinese (Taiwan)
毒蕈百科全書
Dúxùn bǎikē quánshū
毒蕈 dúxùn = 'poisonous fungi'.
百科 bǎikē = '100 subjects' = 'encyclopaedia'.
全書 quánshū = 'complete book' = 'compendium'.
Complete Encyclopaedia of Poisonous Fungi
Japanese
毒きのこ百科
Doku kinoko hyakka
doku = 'poison'.
きのこ kinoko = 'fungi'.
百科 hyakka = '100 subjects' = 'encyclopaedia'.
Encyclopaedia of Poisonous Fungi
Vietnamese (Chinese characters show etymology)
Bách khoa toàn thư về các loại nấm độc bách khoa (百科) = '100 subjects' = 'encyclopaedia'.
toàn thư (全書) = 'complete book' = 'compendium'.
về = 'concerning'.
các loại (各類) = 'each kind'.
nấm = 'mushroom'.
độc () = 'poison'.
Complete Encyclopaedia concerning Various Kinds of Poisonous Mushroom

Toadstools:

All versions translate 'toadstool' as 'poisonous fungus/mushroom'. The Mainland translator here uses 毒菌 dú-jùn, where jùn is a more common word for mushroom than xùn. (Compare One Thousand Magical Herbs and Fungi, where the Mainland translator follows the Taiwanese version with 蕈类 xùn-lèi.)

Encyclopedia:

The three languages have a shared tradition in the naming of encyclopaedias and compendia. The following terms used in the book titles are found in all three languages:

    百科 'hundred subjects' (Chinese bǎikē, Japanese hyakka, Vietnamese bách khoa)
    全書 'complete book' (Chinese quánshū, Japanese zensho, Vietnamese toàn thư)

In this case, however, the Mainland Chinese version uses the succinct form 大全 dàquán.

Category: Magical Plants

Back to Top