Harry Potter in Chinese, Japanese & Vietnamese Translation
envelope
Names of People and Places in Harry Potter
Chinese, Japanese, and Vietnamese Translation

 

The Four Houses

 

(For the romanisation of Chinese and Japanese, see Transliteration. To understand the writing systems of CJV, see Writing Systems.) Note: Vietnamese transliterations are taken from footnotes to the main text.

 

THE FOUR HOUSES
English
Mainland
Taiwan
Japanese
Vietnamese
Gryffindor 格兰芬多
Gélánfēnduō
葛來分多
Géláifēnduō
グリフィンドール
Gurifindōru
Gryffindor
(Rip-phin-đo)
Slytherin 斯莱特林
Sīláitèlín
史萊哲林
Shǐláizhélín
スリザリン
Surizarin
Slytherin
(Xờ-li-thơ-rin)
Ravenclaw 拉文克劳
Lāwénkèláo
雷文克勞
Léiwénkèláo
レイブンクロー
Reibunkurō
Ravenclaw
(Ra-ven-lo)
Hufflepuff 赫奇帕奇
Hèqípàqí
赫夫帕夫
Hèfūpàfū
ハッフルパフ
Haffurupafu
Hufflepuff
(Hấp-phơ-bấp)

FOUNDERS OF THE FOUR HOUSES
English
Mainland
Taiwan
Japanese
Vietnamese
Godric Gryffindor 戈德里克・格兰芬多
Gēdélǐkè Gélánfēnduō
高錐客・葛來分多
Gāozhuīkè Géláifēnduō
コドリック・グリフィンドール
Godorikku Gurifindōru
Godric Gryffindor
(Gô-đơ-rích Rip-phin-đơ)
Salazar Slytherin 萨拉查・斯莱特林
Sālāchá Sīláitèlín
薩拉札・史萊哲林
Sǎlāzhá Shǐláizhélín
サラザール・スリザリン
Sarazāru Surizarin
Salazar Slytherin
(Xa-la-za Xờ-li-thơ-rin)
Rowena Ravenclaw 罗伊纳・拉文克劳
Luóyīnà Lāwénkèláo
羅威娜・雷文克勞
Luówéinà Léiwénkèláo
ロウェナ・レイブンクロー
Rowena Reibunkurō
Rowera Ravenclaw
(Rô-guy-ra Ra-ven-lo)
Helga Hufflepuff 赫尔加・赫奇帕奇
Hè'ěrjiā Hèqípàqí
海加・赫夫帕夫
Hǎijiā Hèfūpàfū
ヘルガ・ハッフルパフ
Heruga Haffurupafu
Helga Hufflepuff
(Hen-ga Hấp-phơ-bấp)

Go to

 

arrow up