Bathrobe's Harry Potter in Chinese, Japanese & Vietnamese Translation
unicode encoded

Home > Magical Books >

 

 

The Titles of Magical Books in Harry Potter

 

Important Modern Magical Discoveries

 

Chinese (Mainland) 现代魔法的重大发现
Xiàndài mófǎ de zhòngdà fāxiàn
现代 xiàndài = 'modern, contemporary'.
魔法 mófǎ = 'magic'.
de = connecting particle
重大 zhòngdà = 'important'.
发现 fāxiàn = 'discovery'.
Important Discoveries of Modern Magic
Chinese (Taiwan) 現代魔法的重大發現
Xiàndài mófǎ de zhòngdà fāxiàn
現代 xiàndài = 'modern'.
魔法 mófǎ = 'magic'.
de = connecting particle
重大 zhòngdà = 'important'.
發現 fāxiàn = 'development'.
Important Discoveries of Modern Magic
Japanese 近代魔法界の主要な発見
Kindai mahō-kai no shuyō na hakken
近代 kindai = 'modern'.
魔法 mahō = 'magic'.
-kai = 'circles/world'.
no = connecting particle
主要な shuyō na = 'main'.
hakken = 'discovery'.
Main Discoveries in Modern Magical Circles
Vietnamese Những khám phá pháp thuật hiện đại quan trọng những = plural marker
khám phá = 'discovery, revelation'.
pháp thuật (法術) = 'magic'.
hiện đại (現代) = 'modern, contemporary'.
quan trọng (關重) = 'important'.
Important Modern Discoveries in Magic

The Mainland and Taiwanese versions are exactly the same. This is possibly due to borrowing from the Taiwanese version by the Mainland translator. Note the following:

Category: Wizardry

arrow up
JavaScript Menu By Milonic